Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsstaszica.pila.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2016-12-30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Marek Wasilewski, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67-210-52-85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:
Szkoła- alei Powstańców Wielkopolskich 18
Internat – ulica Dąbrowskiego 18
Hala sportowa – ulica Bydgoska 80B

Dojazd:
Do siedziby szkoły i internatu (Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile) można dojechać autobusem linii nr: 3, 4, 12 – przystanek przy alei Powstańców Wielkopolskich, można dojechać także autobusem linii 14 – przystanek przy ulicy Dąbrowskiego. Odległość od najbliższego przestanku wynosi około 200 metrów (kierunek z miasta)
Rozkład jazdy MZK na stronie: http://www.mzk.pila.pl

Ogólny opis budynków
Szkoła: teren szkoły jest ogrodzony, budynek wolnostojący, 3-kondygnacyjny w którym znajdują się pomieszczenia lekcyjne, gabinety: pedagoga szkolnego i wicedyrektorów – I piętro, dyrektora szkoły, sekretariat dyrektora, sekretariat uczniowski, księgowość, pielęgniarki – parter. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od alei Powstańców Wielkopolskich.
Dla osób niepełnosprawnych wejście od głównego wejścia - na parter dostosowane jest dla ich potrzeb, wyposażone w podjazd. Od strony boiska możliwy jest dojazd do szkoły samochodem, wjazd do budynku jest bez progów. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze.

Ogólny opis internatu
Internat to budynek trzysegmentowy, 3-kondygnacyjny, w którym znajdują się pokoje dla wychowanków, gabinet kierownika, wychowawców, intendentki, portiernia, świetlice dla młodzieży, kuchnia, stołówka, izolatka, sanitariaty. Internat nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Ogólny opis hali sportowej
Hala sportowa – budynek wolnostojący, składający się z boiska do ćwiczeń oraz węzła sanitarnego, portierni i gabinetów dla trenerów. Budynek bez przeszkód architektonicznych.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (parter i dwa piętra).

Dostosowanie schodów
Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Pochylnia znajduje się przed wejściem głównym do szkoły

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem, przy ulicy Dąbrowskiego, znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Dostępność tłumacza języka migowego
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 67-210-52-85). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Zespół Szkół im. Staszica w Pile zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Sprawozdania 2021:

Szkoła

Liceum

Technikum