KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt
 aktywność na rzecz innych ludzi  3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem 
7 pkt 
 szczególne osiągnięcia  18 pkt
 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 
 ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)  18 pkt
 ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty: 100 pkt
wynik z języka polskiego  100% x 0,35 =35 pkt 
wynik z matematyki   100% x 0,35 =35 pkt
 wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,3 = 30 pkt

 1za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – po 17 punktów; 3) dobrym – po 14 punktów; 4) dostatecznym – po 8 punktów;
5) dopuszczającym – po 2 punkty