1. Oryginał Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. Oryginał Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. Kwestionariusz osobowy pobierz
  4. Trzy fotografie legitymacyjne (podpisane). Wymiar: 30x42 mm (nie większy). Format większy nie mieści się na dokumencie.
  5. Kserokopia aktu urodzenia
  6. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły)
  7. Karta pobytu (dotyczy cudzoziemców)
  8. Paszport, Karta uchodźcy oraz Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (dotyczy UCHODŹCÓW od 24.02.2022 r.).
  9. Wyrok/orzeczenie sądu (dotyczy przypadku ograniczenia/odebrania praw rodzicielskich)
  10. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane) pobierz

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w koszulce.

Zobacz: więcej dokumentów do pobrania