Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Terminy egzaminów maturalnych w maju 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Wzór deklaracji maturalnej w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja 1a_N: Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016, 2017/2018;
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

lub

Deklaracja 1d_S Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Identyfikator szkoły:
uczniowie LO: 301901-07111
uczniowie TW: 301901-07348

 

Deklaracja maturalna:
Uczniowie szkoły wydrukowaną i podpisaną deklarację przekazują wychowawcy klasy do 27.09.2018r.,
Absolwenci składają deklaracje w sekretariacie uczniowskim lub w gabinecie wicedyrektorów (ostateczny termin to 07.02.2019r.).

UWAGA ABSOLWENCI PODWYŻSZAJĄCY WYNIKI:
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl